Wpływ nadużywania alkoholu przez kobiety na rodzinę

Kobiety odgrywają główną rolę w swych rodzinach, stąd tak ważne jest omówienie wpływu nadużywania przez nie alkoholu na rodzinę.

Stereotyp kobiety – gospodyni domowej pijącej w ukryciu jest niekiedy mylący. Gospodynie domowe rzadziej zgłaszają problemy związane z piciem alkoholu niż kobiety młode, niezamężne, nastawione na robienie kariery zawodowej. Ogólnie rzecz biorąc, u młodych kobiet częściej występują ostre problemy związane z intoksykacją alkoholem; kobiety w średnim wieku częściej piją dużo w sposób przewlekły.

Małe dzieci i dzieci w młodszych klasach szkoły podstawowej spędzają więcej czasu z matkami niż z ojcami, lecz w badaniach naukowych poświęcono więcej uwagi modelom picia alkoholu przez ojców niż przez matki. Literatura na temat problemów wynikających z picia alkoholu przez matkę dotyczy małych grup osób badanych i często omawia te problemy z perspektywy psychoanalitycznej. Jednakże w niektórych badaniach wykaza­no, że u większości kobiet nadużywających alkoholu przynajmniej jedno z rodziców też nadużywało alkoholu. Także u krewnych tych kobiet znacznie częściej występowały zaburzenia afektywne, zwłaszcza depresja. U dzieci kobiet nadużywających alkoholu często stwierdza się trudności w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, łatwe występowanie stanów przygnębienia, słabe postępy w nauce szkol­nej, strach (wynikający z kłótni w domu, które mogą prowadzić do przemocy), trudności w obdarzaniu innych zaufaniem i brak wiary w siebie. Dzieci te mają mało szacunku dla autorytetów i stwarzają problemy wychowawcze.

Może zajść sytuacja odwrotna, gdy dziecko usiłując poradzić sobie z nadużywającą alkoholu matką, którą spostrzega jako osobę niekonsekwentną, zdezorganizowaną, na której nie można polegać, zbyt szybko dorasta i przyjmuje na siebie obowiązki prowadzenia domu i opieki nad rodziną. Również istnieją dowody przemawiające za tym, że tacy „młodzi dorośli” częściej sięgają po alkohol, papierosy czy narkotyki.

Dostępne wyniki prac naukowych sugerują, że ojciec nadużywający alkoholu wy­wiera bardziej niszczący wpływ na dzieci niż pijąca matka, choć w aspekcie ilości czasu i wysiłku, jaki matki poświęcają swoim dzieciom, wydaje się to być anachronizmem. W jednym z kilku przeprowadzonych prac, w których badano dzieci matek nadużywają­cych alkoholu, dowiedziono, że niezależnie od statusu społecznego kobiety te miały bezładny, niekonsekwentny i ambiwalentny stosunek do swego potomstwa, Dzieci były nieufne, zamknięte w sobie, zahamowane i uzależnione. Stosu­nek ten zmieniał się po wytrzeźwieniu matek i można wnioskować, że wynikał on z nadużywania alkoholu, a nie z leżących gdzieś u podstawy przewlekłych konfliktów w rodzinie.

Ostatnio media poświęcają wiele uwagi sprawie wykorzystywania dzieci. Niewiele jest dowodów naukowych na możliwe powiązania tego problemu z nadużywaniem alko­holu. Dzieci pijących matek częściej są narażone na opuszczenie i zaniedbanie niż na przemoc. Jednakże biorąc pod uwagę chaotyczny tryb życia niektórych z tych kobiet, dzieci mogą nie być odpowiednio ochronione przed takimi sytuacjami, jak awantury czy przemoc dokonywane przez rodziców. To może stanowić ważny problem kliniczny.

Istnieje zawsze ryzyko, że małżonek, który kontynuuje picie alkoholu może zniwe­czyć plany leczenia swej żony. Wiele jest doniesień na temat wysokiej liczby separacji i rozwodów wśród kobiet nadużywających alkoholu. Z niektórych danych wynika, że mężowie kobiet mających problemy alkoholowe rzadziej pozostają w takim związku niż żony mężczyzn, którzy nadużywają alkoholu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.