Zawód i klasa społeczna

Statystyki umieralności z powodu raka szyjki macicy wykazują wyraźne powiązanie ze stratyfikacją społeczną. Choroba jest 5-krotnie częstsza w najbiedniejszej klasie społecznej w porównaniu z klasą o najwyższym statusie zawodowym, co może częściowo tłumaczyć zróżnicowanie regionalne zapadalności na terenie Anglii. Częściej chorują kobiety ze środowisk miejskich niż wiejskich. Przynależność do określonej klasy społecznej może też wpływać na korzystanie z usług służby zdrowia w zakresie badań prewencyjnych. Należy oczywiście być ostrożnym w przypisywaniu klasie społecznej bezpośredniego wpływu na zapadalność na raka szyjki macicy. W jednym z badań, przeprowadzonym w grupie pacjentek z dysplazją lub rakiem in situ, nie wykazano zależności między tymi zmianami a klasą społeczną po uwzględnieniu innych czynników ryzyka, takich jak wczesne zamążpójście, większa liczba ciąż czy partnerów seksualnych itp.

Żony przedstawicieli niektórych zawodów okazują się bardziej narażone na raka szyjki macicy. Okazało się na przykład, że wśród żon górników, rybaków, pracowników kamieniołomów czy zakładów szklarskich i ceramicznych, zapadalność jest wyższa niż wynikałoby to z ich grupy społeczno-ekonomicznej. Możliwe są różne spekulacje na ten temat, zważywszy że wiele spośród tych zawodów wymaga częstej nieobecności mężów w domu, niemniej jednak badania na temat roli czynników zawodowych i społecznych w epidemiologii raka szyjki macicy nie są liczne. Można doszukać się takiej bezpośredniej roli w odniesieniu do pyłu węglowego przenikającego pod napletek górnika. Nowsze dane na ten temat nie są dostępne.

Aż do roku 1970 dane dotyczące umieralności kobiet z różnych grup zawodowych były dostępne jedynie, gdy chodziło o nieliczne zgony niezamężnych kobiet z grup niskiego ryzyka, np. nieaktywnych seksualnie. Jedynie u kobiet pracujących w zakładach włókienniczych stwierdzono zwiększone ryzyko wystąpienia raka szyjki macicy, ale trudno jest u nich wykluczyć wpływ innych czynników ryzyka (w tym zawodu męża), konieczne jest więc zebranie większej liczby danych na ten temat.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.