Na czym polega właściwe postępowanie w przypadku niewielkiej dyskariozy?

Przeważa pogląd, że jednorazowe stwierdzenie takiego obrazu cytologicznego nie wymaga innego postępowania jak tylko wcześniejsza (czyli po 6 miesiącach), ponowna kontrola. Dopiero jeśli zmiany utrzymują się w powtórnym badaniu, pacjentka wymaga kolposkopii. Nie wszyscy lekarze akceptują jednak taką zwłokę. Zwolennicy natychmiastowego kierowania na kolposkopię argumentują, że mimo iż w większości przypadków w badaniu kontrolnym zmiany normalizują się lub też pozostają na etapie niewielkiej dyskariozy, istnieje jednak niewielka grupa kobiet, u których dochodzi do szybkiej progresji. Ujednolicenie poglądów wymagać będzie kompromisu między ostrożnością a pochopnością w poddawaniu pacjentek niepotrzebnym i uciążliwym zabiegom diagno­stycznym. Jones i wsp. przeprowadzili badanie grupy 200 kobiet znajdujących się pod kontrolą cytologiczną z powodu niewielkiej dyskariozy (CIN I). Okazało się, że w 2 lata później progresja do niezbyt nasilonych zmian CIN III dotyczyła 12% spośród nich. Natomiast jeśli kolejna, trzecia kontrola miała miejsce upływie następnego po roku, odsetek ten spadał do 4. Wydaje się zatem, że spośród wszystkich pacjentek z CIN I tylko co trzecia wymaga skierowania na kolposkopię, a ryzyko przeoczenia poważnego stanu przedrakowego jest przy odpowiednich założeniach kontroli cytologicznej naprawdę niewielkie. Dalsze badania w tej dziedzinie muszą być oczywiście kontynuowane. Pro­gram pod nazwą Aberdeen Birthright Project został pomyślany właśnie jako pogłębiona analiza roli nadzoru cytologicznego, na podstawie której można będzie ustalić optymalne zasady postępowania w przypadku zarówno niewielkiej, jak i średniej dyskariozy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.