Archive for the ‘Promocja zdrowia’ Category

Jadłowstręt psychiczny

W społeczeństwie musimy bardzo uważać na to, co określamy mianem zaburzenia odżywiania, które może wymagać interwencji psychologicznej. Chociaż DSM III R, klasyfikacja chorób psychiatrycznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, zawiera wiele kontrowersyjnych kategorii, to kryteria odnoszące się do zaburzeń odżywiania są bardzo pomocne i jasne diagnostycznie. Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa) definiuje się jako: Odmowę utrzymywania masy ciała [...]

Inne źródła lokalne

Większość FSHA zatrudnia specjalistów służących lekarzom wsparciem w opraco­wywaniu programów promocji zdrowia i mogących polecić (lub zorganizować) szkolenie dla personelu, metody docierania do pacjentów, materiały do zbierania informacji, metody oceny i sprawdzania postępu itp. Lokalny wydział promocji zdrowia również będzie służył radą, organizował szko­lenia i udzielał informacji. Szczególnie w miastach władze lokalne są często bardzo [...]

Program: „Dbaj o serce”

Praktyki lekarskie powinny przy planowaniu promocji zdrowia brać pod uwagę możliwość skorzystania z ogólnokrajowych i regionalnych źródeł i kampanii. Inicjatywa „Dbaj o serce” wystartowała w kwietniu 1987 roku i jest jednym z naj­większych i najwszechstronniejszych programów zapobiegania chorobie wieńcowej na świecie. Program ten jest wspólnie finansowany i zarządzany przez Departament Zdrowia i Władze Edukacji Zdrowotnej [...]

Kliniki zdrowej kobiety

Zarówno ogólne, jak i wyspecjalizowane kliniki promocji zdrowia (do tych ostatnich zaliczymy np. te dotyczące palenia, diety czy gimnastyki) są właściwe zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Również większość elementów badań kontrolnych i używanej dokumentacji medycznej nie wymaga rozróżnienia według płci. Mimo to zaleca się, by zespoły podstawowej opieki zdrowotnej założyły również Kliniki lub [...]

Kontrola zdrowia – co to jest?

Projekt Prewencyjnej Opieki Podstawowej Wycombe stworzył szeroki program kontroli zdrowia. Definiuje się tam 3 cele kontroli zdrowia: Badania przesiewowe pacjentów, mające na celu wykrycie czynników zagrożenia, w szczególności chorobami układu krwionośnego i nowotworami. Promocja zdrowego stylu życia. Umożliwienie pacjentom dokonywania wyboru stylu życia i kontroli nad własnym zdrowiem. Kontrolę zdrowotną można podzielić na 3 etapy: [...]

Wytyczne postępowania dla kliniki promocji zdrowia

Postępowanie Jakie są cele kliniki? Czy zbadano i wzięto pod uwagę potrzeby społeczności lokalnej? Czy konsultowano się ze wszystkimi członkami grupy opieki podstawowej, takimi jak personel niemedyczny, personel współpracujący, inne zespoły, przedstawiciele pacjen­tów, miejscowi specjaliści? W jaki sposób wzywa się pacjentów? Czy sposób ten jest odpowiedni dla wszystkich grup, do których kierowana jest promocja zdrowia? [...]

Porady zdrowotne

Prawdopodobnie większość porad zdrowotnych udzielanych kobietom w podstawo­wej opiece zdrowotnej będzie się wiązać z kontrolą zdrowotną i promocją zdrowia. W następnych akapitach zawarte będą ogólne wskazówki, jak zapewnić usługi najwyższej jakości. Te rady będą w równej mierze dotyczyć porad udzielanych na mocy kontraktu lekarza rodzinnego nowo zarejestrowanym pacjentom, pacjentom przychodzącym po raz pierwszy od co [...]

Współpraca albo społeczna promocja zdrowia

Powinno się szukać sposobów wyjścia z promocją zdrowia do społeczeństwa we współpracy z innymi zespołami podstawowej opieki zdrowotnej, władzami lokalnymi i grupami ochotników. Promocja zdrowia jest nierozerwalnie związana z dobrobytem społeczeństwa jako całości, jak również jednostek. Jeżeli chce się osiągnąć cele w postaci szerokiego uczestnictwa i dotarcia do najbardziej potrzebujących, należy wyjść do ludzi, a [...]

Oportunistyczna promocja zdrowia

Taką formę może zastosować lekarz lub pielęgniarka, gdy pacjent zgłosi się do gabinetu z innego powodu. Porada oportunistyczna jest wygodna dla pacjenta (zwalnia go z konieczności ponownej wizyty w klinice promocji zdrowia); jest to najlepszy sposób dotarcia do trudno dostępnych jednostek (grupy znajdujące się w gorszym położeniu mają najwięcej czynników ryzyka, mimo to rzadziej zgłaszają [...]

Kontrakt lekarza rodzinnego

Kontrakt lekarza rodzinnego, obowiązujący w Wielkiej Brytanii od 1990 roku, włącza promocję zdrowia do zakresu świadczeń zdrowotnych i uznaje doniosłość pozy­tywnych działań na etapie podstawowej opieki zdrowotnej. Kontrakt zawiera również zasady wynagradzania za następujące działania: Kliniki promocji zdrowia Badania zdrowotne określonych grup w populacji, szczególnie osób powyżej 75 roku życia, osób po raz pierwszy rejestrujących [...]