Archive for the ‘Problemy emocjonalne’ Category

Skierowania: rola lekarza rodzinnego w tworzeniu sieci współpracy

Lekarz ogólny ma dostęp do sieci różnorakich instytucji, państwowych, społecznych, opierających się na bazie szpitalnej, a także prywatnych, zajmujących się rozwiązywaniem problemów psychospołecznych. Zaznajomienie się z ich działalnością i nawiązanie z nimi osobistej łączności odróżnia specyfikę pracy lekarza rodzinnego od pracy lekarza ogól­nego mającego praktykę prywatną. Lekarz rodzinny który zna miejscową ofertę psychiatryczną i psychologiczną, [...]

Rozważenie terapii niefarmakologicznej

Pacjentki, które dostrzegają związek pomiędzy swoimi objawami a przeżywanym równolegle niepokojem i stresem, mogą skorzystać z bezpośredniej rady dotyczącej sposobów ich redukowania, z ćwiczeń oddechowych i relaksacyjnych i zmiany niektórych przyzwyczajeń, jak ograniczenie picia mocnej herbaty i kawy (zwłaszcza gdy następują po tym takie objawy, jak kołatanie serca, biegunki i drżenia). Jeśli pacjentki czują się [...]

Zbieranie innych informacji

Zanim lekarz zdecyduje się na zastosowanie określonej metody terapeutycznej, powinien zebrać również inne informacje, potrzebne do podjęcia właściwej decyzji. Badanie częstości występowania zaburzeń psychologicznych za pomocą standaryzowanych kwestionariuszy. Choć nie używane rutynowo w praktyce ogólnej, kwestionariusze takie są pomocne w diagnozowaniu pacjentów w praktyce ogólnej. Goldberg i wsp. wprowadzili do użycia różne wersje znanego „Ogólnego [...]

Planowanie ambulatoryjnej opieki nad pacjentką

Ustalenie planu postępowania przy końcu pierwszej konsultacji Jeśli nasycona emocjonalnie konsultacja ma zostać zawężona do zwykłej 5- lub 10-minutowej wizyty, plan postępowania ograniczy się do formalnego określenia rodzaju dolegliwości pacjentki, krótkiego podsumowania tego, co zostało ujawnione badaniem, oraz do zapewnienia o odpowiedzialności i dyspozycyjności lekarza. Zazwyczaj lekarz wymaga stawienia się na dalsze konsultacje. Wymaganie takie [...]

Pierwsza konsultacja

Nie ma „właściwego sposobu” prowadzenia konsultacji przez lekarza rodzinnego; każda jest bowiem prywatnym spotkaniem międzyludzkim i rządzi się własnymi, in­dywidualnymi prawami. Niemniej jednak lekarze ogólni powinni szkolić się w zwracaniu szczególnej uwagi na wyniki własnych konsultacji, a to w celu wprowadzenia modyfikacji używanych przez siebie technik, poprawiających te wyniki. Ten rodzaj szkolenia powinien odbywać się [...]

Umiejętność postępowania z pacjentką z zaburzeniami emocjonalnymi

Wiele programów treningowych koncentruje się na rozwinięciu umiejętności konsultowania i prowadzenia wywiadów; Gask i McGrath podkreślają bliski związek pomiędzy tymi umiejętnościami, które są łatwo przyswajane przez lekarzy rodzinnych i innych uczestników treningów, a elemen­tami poradnictwa i psychoterapii. Cechy charakterystyczne „dobrego terapeuty” zawarte w literaturze dotyczącej poradnictwa to: wiarygodność, empatia, zdolność okazywania ciepła i bezwarunkowego, pozytywnego [...]

Jak częste są zaburzenia emocjonalne?

Badania dużych społeczności, podczas których używano kwestionariuszy samooceny rejestrujących częstość występowania objawów zaburzeń psychicznych (niezależnie od tego czy pacjent zgłaszał je lekarzowi, czy też nie), wykazały, że pomiędzy 14 a 30% różnych populacji doświadczało takich objawów w przeciągu roku. Kobiety zgłaszały je 2 razy częściej niż mężczyźni, wyższe wskaźniki zanotowano również wśród osób star­szych, bezrobotnych [...]

Hormonalne przyczyny objawów emocjonalnych

Napięcie przedmiesiączkowe, zaburzenia miesiączkowania i ciąża mogą wiązać się u niektórych kobiet z poczuciem dyskomfortu emocjonalnego, trudnego do odróżnienia od objawów lęku i depresji opisanymi wyżej; zajmujemy się jednak tymi tematami w innym miejscu. Związek pomiędzy stężeniem hormonów w surowicy krwi a sympto­matologią psychologiczną jest niejasny, a jednak depresja poporodowa wydaje się być dobrym przykładem [...]

Przyczyny społeczne

Z pewnością kobiety nie mają monopolu na zaburzenia spowodowane przyczynami psychologicznymi. Wiele badań potwierdziło, że „gdy poddaje się analizie występowanie różnych rodzajów zaburzeń psychicznych, łącznie z nadużywaniem alkoholu i narkotyków, trwałymi wzorami zachowań antyspołecznych oraz zespołami charakteryzującymi się znacznym poziomem subiektywnego poczucia dyskomfortu, stwierdza się podobną zapadalność na nie pośród kobiet i mężczyzn”. Równocześnie prawdą [...]

Klasyfikacja zaburzeń emocjonalnych

Lekarz rodzinny nie jest zobowiązany do postawienia precyzyjnej, różnicowej diag­nozy psychiatrycznej. Goldberg  opracował bardzo użyteczną, 3-stopniową klasy­fikację zaburzeń psychogennych, opierając się na poziomie interwencji możliwej do wykonania w warunkach praktyki lekarza rodzinnego. Autor ten podkreśla, że ważne jest skoncentrowanie się na próbie zrozumienia objawów w kontekście życia pacjentki i opracowanie strategii radzenia sobie z nimi [...]