Archive for the ‘Cytologia szyjki macicy’ Category

Negatywne aspekty badań przesiewowych

Przy ocenie jakiegokolwiek programu badań przesiewowych zapomina się niekiedy o jego negatywnych skutkach, a tym bardziej rzadko poddawane są one analizie ilościowej. Campion i wsp. przebadali dwie grupy kobiet – grupa pierwsza pozostawała pod kontrolą cytologiczną z powodu zmian typu CIN, drugą grupę stanowiły partnerki seksu­alne mężczyzn zarażonych chorobami wenerycznymi. Okazało się, że pacjentki grupy [...]

Badania kontrolne po leczeniu

Dalszy nadzór nad pacjentką jest niezbędny, aby stwierdzić ewentualne niepowodze­nie leczenia, wcześnie rozpoznać ponowne pojawienie się obrazu CIN czy zmian inwazyjnych, a także, co jest być może najważniejsze, aby zarówno chora, jak i jej lekarz uzyskali pewność co do skuteczności terapii. Duncan zaleca następujący schemat postępowania: Zasadnicze znaczenie po leczeniu zmian CIN ma kontrola cytologiczna. [...]

Kolposkopia

Kolposkop jest mikroskopem o niskiej rozdzielczości, przeznaczonym do oglądania szyjki macicy. Podczas badania pacjentka leży na plecach z unieruchomionymi stopami. Najpierw wprowadza się do pochwy wziernik, uwidaczniając szyjkę, a następnie kolposkop. Dzięki temu urządzeniu możliwe jest badanie i leczenie zmian typu szyjkowej neoplazji śródnabłonkowej (CIN). Badanie trwa ok. 15 minut i jest nieprzyjemne, ale niebolesne. [...]

Postępowanie w przypadku nieprawidłowego wyniku wymazu

Postępowanie to zależy przede wszystkim od ostatecznej klasyfikacji zmian do odpowiedniej grupy CIN. Pacjentki ze znaczną dyskariozą (sugerującą grupę CIN IIl) są narażone na szybką progresję zmian do raka inwazyjnego i wymagają niezwłocznie kontroli wyniku poprzez biopsję i leczenia. Celem biopsji jest w tym przypadku również wiarygodne wykluczenie ewentualnie już istniejącego raka inwazyjnego. Jeśli chodzi [...]

Informowanie o wynikach

Pobieranie wymazów ma sens o tyle, o ile ma się pewność, że wynik zostanie przekazany zainteresowanej pacjentce. Musi ona w momencie badania uzyskać dokładną informację, jak i kiedy otrzyma jego wynik. Najlepiej jest przekazać taką informację na piśmie, na przykład: „Wynik zostanie przesłany pocztą w ciągu 4 tygodni. Jeśli nie otrzyma go Pani w tym [...]

Postawy kobiet i lekarzy wobec badań przesiewowych

Istnieje grupa pacjentek, które nie zgłaszają się na pobranie wymazu pomimo powtarzanych wezwań. Przyczyny takiej postawy są liczne i niejednokrotnie lekarz ma tutaj do czynienia z uprzedzeniami czy wręcz przesądami, które powinien zwalczać. Nie zawsze na przykład pacjentki wiedzą, czemu służy badanie. Pracownicy służby zdrowia podkreślają z naciskiem, że wykonuje się je w celu wykrycia [...]

Organizacja

W Wielkiej Brytanii ogromna większość przesiewowych wymazów cytologicznych z szyjki macicy pobierana jest przez lekarzy rodzinnych. Skuteczność programu zależy od dobrej współpracy wszystkich jego uczestników, lekarzy rodzinnych, całego personelu przychodni oraz ośrodków administracyjnych służby zdrowia. W ostatnich latach w bry­tyjskiej organizacji badań przesiewowych zaszły dwie znaczące zmiany. Po pierwsze, wprowadzono ogólnokrajowy, skomputeryzowany system wzywania kobiet [...]

Prewencja pierwotna

Przesiewowe badania cytologiczne należą do prewencji wtórnej. Ponieważ na obe­cnym etapie wiedzy nie jest znana dokładna etiologia raka szyjki macicy, tym trudniej jest opracować metody prewencji pierwotnej, zwłaszcza że nie zawsze mogłyby one być społecznie akceptowane. Wydaje się jednak, że można i powinno się przekazywać kobietom (i mężczyznom) informację o omówionych powyżej czynnikach ryzyka, aby [...]

Palenie papierosów

Alarmujące doniesienia o znacznym wpływie palenia tytoniu na zmiany nowotwo­rowe szyjki macicy są na pierwszy rzut oka trudno zrozumiałe, gdyż wydaje się niepraw­dopodobne, aby tytoń miał bezpośredni wpływ na komórki szyjki. Łatwiejsza do przyjęcia wydaje się rola papierosów w takim czy innym modelu życia, w tym życia seksualnego, a także jako atrybutu przynależności do pewnych [...]

Zawód i klasa społeczna

Statystyki umieralności z powodu raka szyjki macicy wykazują wyraźne powiązanie ze stratyfikacją społeczną. Choroba jest 5-krotnie częstsza w najbiedniejszej klasie społecznej w porównaniu z klasą o najwyższym statusie zawodowym, co może częściowo tłumaczyć zróżnicowanie regionalne zapadalności na terenie Anglii. Częściej chorują kobiety ze środowisk miejskich niż wiejskich. Przynależność do określonej klasy społecznej może też wpływać [...]